Marcel van Hulst Hoveniers - Logo

Algemene voorwaarden

artikel 1. Definities en begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Marcel van Hulst Hoveniers: de eenmanszaak Marcel van Hulst Hoveniers, gevestigd aan de Duivenkamp 258, 3607 AM Maarssen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  Opdrachtgever: de natuurlijke of- bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van Marcel van Hulst Hoveniers.
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Marcel van Hulst Hoveniers waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  Werk: het totaal van de tussen de Opdrachtgever en Marcel van Hulst Hoveniers overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Marcel van Hulst Hoveniers geleverde zaken zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals de offerte.
  Werkzaamheden: Het uitvoeren van werkzaamheden en advisering voor Opdrachtgever ten behoeve van het ontwerpen, de aanleg en/of onderhoud van tuinen en groenvoorzieningen voor buiten evenals het leveren van benodigde zaken voor deze werkzaamheden, een en ander in de ruimste zin van het woord en zoals vermeldt in de overeenkomst.
  Meer- en minderwerk: door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.
  Stelpost: een als zodanig in het aanbod dan wel de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij genoemd bedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het bedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde bedrag kan worden gerealiseerd.

artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Marcel van Hulst Hoveniers en een Opdrachtgever waarop Marcel van Hulst Hoveniers deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Marcel van Hulst Hoveniers houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marcel van Hulst Hoveniers, voor de uitvoering waarvan door Marcel van Hulst Hoveniers derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Marcel van Hulst Hoveniers en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien Marcel van Hulst Hoveniers niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marcel van Hulst Hoveniers in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
 8. Voor het geval Opdrachtgever consument is en een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving of op enig andere wijze met dwingend recht, dan heeft deze wetgeving voorrang, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per offerte, fax of e-mail.
 2. De offertes en aanbiedingen die door Marcel van Hulst Hoveniers worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door Marcel van Hulst Hoveniers zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Marcel van Hulst Hoveniers is aanvaard en de schriftelijke offerte/overeenkomst door de Opdrachtgever ondertekend en gedateerd is geretourneerd, is deze voor Marcel van Hulst Hoveniers bindend.
 4. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
 5. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Marcel van Hulst Hoveniers ontlenen. Marcel van Hulst Hoveniers kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW bij particuliere Opdrachtgevers, exclusief BTW bij zakelijke Opdrachtgevers en exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Marcel van Hulst Hoveniers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Marcel van Hulst Hoveniers de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 8. Marcel van Hulst Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Marcel van Hulst Hoveniers de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
 9. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Marcel van Hulst Hoveniers daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marcel van Hulst Hoveniers anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marcel van Hulst Hoveniers niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 10. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Marcel van Hulst Hoveniers of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Marcel van Hulst Hoveniers. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Marcel van Hulst Hoveniers gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
 11. Indien de Opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is Marcel van Hulst Hoveniers gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de Opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Marcel van Hulst Hoveniers brengt in ieder geval een bedrag ad € 40,00 inclusief BTW in rekening indien een offerte meer dan tweemaal op verzoek van Opdrachtgever wordt aangepast/gewijzigd.
 12. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Marcel van Hulst Hoveniers of door deze ingeschakelde derden binden Marcel van Hulst Hoveniers niet, tenzij de directie van Marcel van Hulst Hoveniers deze schriftelijk heeft bevestigd.
 13. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  • Bij “aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.
  • Bij “regie” doet Marcel van Hulst Hoveniers een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde zaken). Desgewenst geeft Marcel van Hulst Hoveniers, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

artikel 4. Levertijd

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Marcel van Hulst Hoveniers bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Marcel van Hulst Hoveniers er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van Marcel van Hulst Hoveniers, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Marcel van Hulst Hoveniers bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Marcel van Hulst Hoveniers de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Marcel van Hulst Hoveniers kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 5. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de zaken en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Marcel van Hulst Hoveniers kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 6. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Marcel van Hulst Hoveniers worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Marcel van Hulst Hoveniers kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 7. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging. Hierbij heeft Marcel van Hulst Hoveniers het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is
 8. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever stelt Marcel van Hulst Hoveniers in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat Marcel van Hulst Hoveniers tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Opdrachtgever draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Marcel van Hulst Hoveniers behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering door Marcel van Hulst Hoveniers van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Opdrachtgever Marcel van Hulst Hoveniers hiervan tijdig in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de Opdrachtgever komt, dan dient de Opdrachtgever de daaruit voor Marcel van Hulst Hoveniers voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.
 7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in zaken of hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
 8. In geval van een tekortkoming van Marcel van Hulst Hoveniers bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de Opdrachtgever Marcel van Hulst Hoveniers daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Marcel van Hulst Hoveniers al door de enkele tekortkoming in verzuim is.
 9. Marcel van Hulst Hoveniers zal indien van toepassing zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Opdrachtgever.

artikel 6. Vooruitbetaling, zekerheidstelling en termijnen

 1. Twee weken voor aanvang van de geplande en doorgegeven werkplanning stuurt Marcel van Hulst Hoveniers een voorschotrekening om binnen 7 dagen 50 procent van het offerte bedrag over te maken.
 2. Indien dit voorschotbedrag niet tijdig wordt ontvangen, wordt er niet gestart met de geplande werkzaamheden.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan Marcel van Hulst Hoveniers zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de Opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Marcel van Hulst Hoveniers gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk.
 5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en Marcel van Hulst Hoveniers zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9.
 6. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient Marcel van Hulst Hoveniers bij de Opdrachtgever de eindafrekening in.
 7. In geval van “aanneemsom” bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 8. In geval van “regie” bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte zaken en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten.

artikel 7. Betaling

 1. Het na aftrek van het betaalde voorschot resterende bedrag dient op de door Marcel van Hulst Hoveniers aangegeven opleverdag contant te worden voldaan tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Betaling dient in ieder geval steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Marcel van Hulst Hoveniers aan te geven wijze.
 3. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn volledige betaling uitblijft, wordt er een herinnering verstuurd met het verzoek om binnen 7 dagen als nog te betalen. Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is Opdrachtgever een contractuele boete ad 3 procent van het offertebedrag verschuldigd geworden.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Marcel van Hulst Hoveniers verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zal de invordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau/gerechtsdeurwaarder. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Marcel van Hulst Hoveniers echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 7. Marcel van Hulst Hoveniers heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Marcel van Hulst Hoveniers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Marcel van Hulst Hoveniers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

artikel 8. Duur overeenkomst, ontbinding en retentierecht

 1. Opdrachtgever kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan Opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn opzeggen.
 2. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk per aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, waarna de wederpartij de opzegging schriftelijk zal bevestigen
 3. Opdrachtgever en Marcel van Hulst Hoveniers zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Marcel van Hulst Hoveniers:
  • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • in de WSNP wordt opgenomen dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  • de bedrijfsvoering staakt.
 4. Marcel van Hulst Hoveniers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; •
  • na het sluiten van de overeenkomst Marcel van Hulst Hoveniers ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 5. Marcel van Hulst Hoveniers heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marcel van Hulst Hoveniers op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Marcel van Hulst Hoveniers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

artikel 9. Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. Opdrachtgever kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is Marcel van Hulst Hoveniers verplicht, tegen door Opdrachtgever te betalen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4. De Opdrachtgever zal Marcel van Hulst Hoveniers de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
 5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Opdrachtgever aan Marcel van Hulst Hoveniers de door Marcel van Hulst Hoveniers aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die Marcel van Hulst Hoveniers over het gehele werk zou hebben genoten.

artikel 10. Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds voor akkoord getekend. De daar op vermelde werkzaamheden en zaken worden pas door Marcel van Hulst Hoveniers uitgevoerd en geleverd na ondertekening en vermelding van de datum.
 2. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer of minderwerk als:
  • er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
  • de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
  • van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
 3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 4. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 5. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Marcel van Hulst Hoveniers bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van Marcel van Hulst Hoveniers.
 6. De door de Opdrachtgever vrijwillig meegeholpen uren worden niet vergoed of verrekend met de rekening.

artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Marcel van Hulst Hoveniers is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Marcel van Hulst Hoveniers toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 2. De aansprakelijkheid van Marcel van Hulst Hoveniers conform het voorgaande lid ontstaat uitsluitend als Opdrachtgever Marcel van Hulst Hoveniers schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Marcel van Hulst Hoveniers aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
 3. De aansprakelijkheid van Marcel van Hulst Hoveniers is beperkt tot het factuurbedrag dat Marcel van Hulst Hoveniers voor de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, met een maximum van EUR 15.000. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden. Een samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.
 4. De eventuele aansprakelijkheid van Marcel van Hulst Hoveniers is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met het eigen risico.
 5. Voorgaande beperkingen zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van Marcel van Hulst Hoveniers.
 6. Marcel van Hulst Hoveniers mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
 7. Marcel van Hulst Hoveniers is te allen tijde uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot omzetderving, gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Marcel van Hulst Hoveniers niet aansprakelijk.
 8. Voor zover Opdrachtgever en Marcel van Hulst Hoveniers in de overeenkomst of tijdens de uitvoering van de Opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Marcel van Hulst Hoveniers opleveren en daarom Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 9. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Marcel van Hulst Hoveniers daarom schriftelijk in gebreke te stellen. Marcel van Hulst Hoveniers dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 10. Opdrachtgever is verplicht om binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Marcel van Hulst Hoveniers
 11. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Marcel van Hulst Hoveniers op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de Opdracht en de aard van de werkzaamheden.
 12. Voor personen die Marcel van Hulst Hoveniers op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Marcel van Hulst Hoveniers niet aansprakelijk.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Marcel van Hulst Hoveniers voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Marcel van Hulst Hoveniers pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Marcel van Hulst Hoveniers van de Opdracht.
 14. Indien en voor zover Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de Marcel van Hulst Hoveniers te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
 15. Marcel van Hulst Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever aangeleverde zaken ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Opdrachtgever zal Marcel van Hulst Hoveniers de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuwe zaken.
 16. Als de bebouwingen en tuinen van Opdrachtgever onder het gemeentelijk perceelniveau zijn aangelegd, is Marcel van Hulst Hoveniers niet aansprakelijk / verantwoordelijk voor eventuele problemen, wateroverlast en waterschade aan tuinmeubilair en andere zaken in de tuin.
 17. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft, geldt bij aflevering aan Opdrachtgever het volgende: Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient Opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient Opdrachtgever binnen twee werkdagen na aflevering bij Marcel van Hulst Hoveniers hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door Opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 18. De voorgaande leden gelden op overeenkomstige wijze, indien Marcel van Hulst Hoveniers werkzaamheden verricht ter vervulling van zijn garantieverplichting als gevolg van artikel 14.
 19. Na de oplevering is Marcel van Hulst Hoveniers niet verder aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk dan tot nakoming van zijn in de artikelen 14 omschreven garantieverplichting.
 20. Elke aanspraak op vergoeding of herstel van vóór respectievelijk na de oplevering geleden schade vervalt, indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering respectievelijk op de dag waarop de garantieperiode afloopt kenbaar is gemaakt.
 21. Marcel van Hulst Hoveniers is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem, grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 22. Marcel van Hulst Hoveniers is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.
 23. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Marcel van Hulst Hoveniers en de door Marcel van Hulst Hoveniers bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met deze vorderingen en verweren.
 24. Elke aansprakelijkheid van Marcel van Hulst Hoveniers verjaart in ieder geval door verloop van vijf (5) jaren na beëindiging van de overeenkomst.

artikel 12.Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1. Marcel van Hulst Hoveniers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Marcel van Hulst Hoveniers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Marcel van Hulst Hoveniers niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onwerkbaar weer, werkstakingen in het bedrijf van Marcel van Hulst Hoveniers en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Marcel van Hulst Hoveniers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Marcel van Hulst Hoveniers zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Marcel van Hulst Hoveniers kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Marcel van Hulst Hoveniers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marcel van Hulst Hoveniers gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 13. Oplevering

 1. Het werk is opgeleverd wanneer Marcel van Hulst Hoveniers aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
 2. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de Opdrachtgever. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer Marcel van Hulst Hoveniers, na de uitvoering van de werkzaamheden, aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamhedengeheel zijn uitgevoerd.
 3. De werkzaamheden worden ook als opgeleverd beschouwd wanneer Opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

artikel 14. Klachten en garantie

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden door Marcel van Hulst Hoveniers uitsluitend in behandeling genomen indien het aankoopbewijs kan worden overgelegd, waaruit blijkt dat de zaken ook daadwerkelijk bij Marcel van Hulst Hoveniers zijn gekocht samen met een schriftelijke duidelijke en volledige omschrijving van de klacht.
 2. De garantietermijn is 12 maanden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. De garantie op geleverde groenvoorzieningen komt te vervallen wanneer Opdrachtgever niet de normale zorg die van hem/haar verwacht mag worden, heeft betracht, waarover het te allen tijde voldoende vochtig houden van de ondergrond en het verwijderen van groei belemmerende omstandigheden.
 4. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende zaken wordt door Marcel van Hulst Hoveniers, mits het onderhoud aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.
 5. In die gevallen van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel bij overmacht zal de uitval van levende zaken tot maximaal 10% van de prijs van die levende zaken worden vergoed, evenals maximaal 10% van de beplantingskosten van het geleverde relevante levende materiaal.
 6. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar te worden ingediend.
 7. Ingeval van onzichtbare gebreken dient de klacht aantoonbaar te worden ingediend uiterlijk 14 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Opdrachtgever heeft dit recht tot uiterlijk vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dag van de uitvoering van werkzaamheden of de levering van zaken.
 8. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
 9. Marcel van Hulst Hoveniers heeft het recht om binnen 4 weken na indiening van de klacht, de klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat de klacht onterecht is, komen de kosten hiervan voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien Opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van zaken in acht heeft genomen.

artikel 15. Intellectuele eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Marcel van Hulst Hoveniers de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Marcel van Hulst Hoveniers ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marcel van Hulst Hoveniers niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
 3. Opdrachtgever is aan Marcel van Hulst Hoveniers per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door Marcel van Hulst Hoveniers gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Marcel van Hulst Hoveniers een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die zaken aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel betreffende de werkzaamheden van Marcel van Hulst Hoveniers.
 6. Marcel van Hulst Hoveniers heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 16. Adviezen, ontwerpen en zaken

 1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Marcel van Hulst Hoveniers krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven zaken.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Marcel van Hulst Hoveniers voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, zaken, monsters, modellen en dergelijke.
 4. Opdrachtgever mag de zaken die Marcel van Hulst Hoveniers wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Marcel van Hulst Hoveniers hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle in het kader van de overeenkomst door Marcel van Hulst Hoveniers tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven eigendom van Marcel van Hulst Hoveniers, totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Marcel van Hulst Hoveniers heeft voldaan.
 2. Ook de gegevens voortkomende uit de door Marcel van Hulst Hoveniers uitgevoerde opdrachten blijven eigendom van Marcel van Hulst Hoveniers totdat de Opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op basis waarvan de zaken/diensten werden geleverd/uitgevoerd, heeft voldaan. Marcel van Hulst Hoveniers is gerechtigd om, indien de Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen in gebreke is, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/diensten, dan wel verkregen gegevens of te leveren diensten onder haar te houden.
 3. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Marcel van Hulst Hoveniers op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt Marcel van Hulst Hoveniers bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Marcel van Hulst Hoveniers, tot zekerheid van al wat de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan Marcel van Hulst Hoveniers verschuldigd is en zal worden
 4. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de Opdrachtgever, indien alle door Marcel van Hulst Hoveniers aan de Opdrachtgever uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de geleverde zaken/diensten tot dat moment voor Marcel van Hulst Hoveniers te houden of te hebben gehouden.
 5. Opdrachtgever zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient Opdrachtgever Marcel van Hulst Hoveniers hiervan direct op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de Opdracht¬gever verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Marcel van Hulst Hoveniers.

artikel 18. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Marcel van Hulst Hoveniers is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren beslecht door de Rechtbank te Utrecht.
 3. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien de Opdrachtgever een consument is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank welke conform de wet bevoegd is.

artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30223488 en zullen door Marcel van Hulst Hoveniers op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Marcel van Hulst Hoveniers.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.